Ogólne warunki z informacjami o klientach

Spis treści

 1. Zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo do odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zatrzymanie tytułu
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Realizacja kuponów promocyjnych
 9. Wykorzystanie karty podarunkowej
 10. Alternatywne rozstrzyganie sporów

1) Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne warunki (zwane dalej „OWH”) ERTG d.o.o. (dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów, które konsument lub przedsiębiorca (dalej „Klient”) zawiera ze Sprzedawcą w odniesieniu do towarów Sprzedawcy prezentowanych w sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków klienta jest niniejszym sprzeczne, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 W przypadku umów na dostawę kuponów niniejsze OWU mają zastosowanie odpowiednio, o ile nie uregulowano inaczej.

1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani działalnością handlową, ani samozatrudnioną.

1.4 Przedsiębiorca w rozumieniu niniejszych warunków jest osobą fizyczną lub prawną lub spółką prawną, która zawierając transakcję prawną w ramach wykonywania działalności zawodowej lub na własny rachunek aktywność.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty ze strony sprzedawcy, ale służą umożliwieniu klientowi złożenia wiążącej oferty.

2.2 Klient może złożyć ofertę poprzez formularz zamówienia online zintegrowany ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia, składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towaru znajdującego się w koszyku. Ponadto klient może również złożyć ofertę sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego online.

2.3 Sprzedawca może zaakceptować ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • przesyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta, lub
 • dostarczając zamówiony towar do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeśli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z powyższych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie zaakceptuje oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli wybierzesz metodę płatności oferowaną przez PayPal, płatność zostanie przetworzona przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem Warunków korzystania z systemu PayPal, dostępnych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – podlega warunkom płatności bez konta PayPal, które można zobaczyć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. W przypadku, gdy Klient dokonuje płatności za pomocą oferowanej przez PayPal metody płatności, którą można wybrać w procesie składania zamówienia online, Sprzedawca już w momencie, w którym Klient kliknie przycisk kończący proces składania zamówienia, deklaruje przyjęcie oferty Klienta.

2.5 Składając ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcyPo zawarciu umowy tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę i przesyłany klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Sprzedawca nie udostępnia treści umowy poza tym. Jeżeli klient przed wysłaniem zamówienia założył konto użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy, dane zamówienia zostaną zarchiwizowane na stronie internetowej sprzedawcy i będą dostępne dla klienta za pośrednictwem jego chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiedni login – Dane można pobrać za darmo.

2.6 Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować możliwe błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększany jest obraz na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy podczas elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż kliknie przycisk, który kończy proces zamawiania.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

2.8 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty e-mail i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w zasadach anulowania sprzedawcy.

3.3 Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej w momencie zawarcia umowy i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy w momencie zawarcia umowy znajduje się poza Unią Europejską.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą pojawić się dodatkowe koszty w indywidualnych przypadkach, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i za które nosi klient. Obejmują one na przykład koszty przelewów za pośrednictwem instytucji kredytowych (np. opłaty za przelewy, opłaty za kurs wymiany) lub opłaty importowe lub podatki (np. cła). Takie koszty mogą również zostać poniesione w związku z transferem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.4 Jeśli uzgodniono zaliczkę przelewem bankowym, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4,5 Jeśli wybierzesz metodę płatności „SOFORT” Płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej „SOFORT”). Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem „SOFORT” Aby móc zapłacić, klient musi mieć udział w „SOFORT” mieć aktywowane konto bankowości internetowej, odpowiednio zidentyfikować się podczas procesu płatności i wysłać zlecenie płatnicze do „SOFORT” potwierdzać. Po transakcji płatniczej natychmiast następuje „SOFORT” przeprowadzone, a rachunek bankowy klienta zostanie obciążony. Więcej informacji o metodzie płatności „SOFORT” klient może wejść online pod adresem https://www.klarna.com/sofort/ odzyskać.

4.6 Jeśli wybierzesz usługę płatności za pośrednictwem „mollie” Oferowana metoda płatności jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (dalej: „mollie”). Poszczególne metody płatności oferowane za pośrednictwem Mollie są komunikowane Klientowi w sklepie internetowym Sprzedawcy. Mollie może korzystać z innych serwisów płatniczych do obsługi płatności, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o czym klient może zostać odrębnie poinformowany. Więcej informacji o „mollie” są dostępne online pod adresem https://www.mollie.com/de/ .

4.7 Jeśli wybierzesz metodę płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe, kwota faktury jest należna natychmiast po zawarciu umowy. Płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej: „Stripe”). Stripe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i odrzucenia tej metody płatności, jeśli kontrola kredytowa jest negatywna.

4.8 Jeśli wybierzesz usługę płatności za pośrednictwem „Klarna” Oferowana metoda płatności jest przetwarzana przez Klarna Bank AB (publ), Sveav’gen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej „Klarna”). Więcej informacji i warunki Klarna można znaleźć w informacjach o płatności sprzedawcy, które można wyświetlić pod następującym adresem internetowym:

https://cdn .klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Jeśli sprzedawca zaoferuje wysyłkę towarów, dostawa zostanie zrealizowana w obszarze dostawy określonym przez sprzedawcę na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy podany w przetwarzaniu zamówienia sprzedawcy.

5.2 Jeśli dostawa towarów nie powiedzie się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi klient, klient poniesie uzasadnione koszty poniesione przez sprzedawcę w związku z tym. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. Jeśli klient skutecznie skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, do kosztów zwrotu mają zastosowanie przepisy zawarte w polityce odstąpienia od umowy sprzedawcy.

5.3 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanych towarów przechodzi na klienta, gdy tylko sprzedawca sprzeda przedmiot dostarczony spedytorowi , przewoźnika lub osobę lub instytucję w inny sposób odpowiedzialną za wykonanie przesyłki. Jeżeli Klient występuje jako konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi dopiero z chwilą wydania towaru Klientowi lub osobie upoważnionej do jego odbioru. Odstępując od tego, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanego towaru przechodzi również na klienta dla konsumentów z chwilą wydania przez sprzedawcę towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie odpowiedzialnej za wykonanie; lub instytucją wyznaczoną do realizacji przesyłki, jeżeli Klient zleca spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do realizacji przesyłki, a Sprzedawca udostępnia Klientowi tę osobę lub instytucję wcześniej nie wymienioną.

5.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej dostawy własnej. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy brak dostawy nie nastąpił z winy sprzedawcy i że z należytą starannością zawarł on z dostawcą konkretną transakcję zabezpieczającą. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zakupić towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wynagrodzenie zostanie niezwłocznie zwrócone.

5.5 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

5.6 Kupony zostaną dostarczone Klientowi w następujący sposób:

 • przez pobranie
 • e-mailem
 • poczta

6) Zachowanie tytułu

trJeśli sprzedawca zapłaci z góry, zachowuje własność dostarczonych towarów do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 O ile nie określono inaczej w poniższych postanowieniach, zastosowanie mają przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady. Odbiegając od tego, w przypadku umów na dostawę towarów obowiązują następujące zasady:

7.2 Jeśli klient działa jako przedsiębiorca,

 • sprzedawca ma możliwość wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego;
 • W przypadku nowych towarów termin przedawnienia wad wynosi jeden rok od dostawy towarów;
 • W przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wyłączone;
 • Okres przedawnienia nie rozpoczyna się ponownie, jeśli w ramach odpowiedzialności za wady zostanie dokonana dostawa zastępcza.

7.3 Ograniczenia odpowiedzialności i skrócone terminy określone powyżej nie mają zastosowania

 • w przypadku roszczeń o odszkodowanie i zwrot kosztów przez klienta,
 • w przypadku, gdy sprzedawca podstępnie zataił wadę,
 • dla towarów, które zgodnie z ich normalnym użytkowaniem były używane w budynku i spowodowały jego wadliwość,
 • w przypadku wszelkich istniejących zobowiązań sprzedawcy do dostarczania aktualizacji produktów cyfrowych, w przypadku umów na dostawę towarów z elementami cyfrowymi.

7.4 Ponadto w przypadku przedsiębiorców ustawowe terminy przedawnienia wszelkich istniejących ustawowych praw regresowych pozostają nienaruszone.

7,5 Jeśli klient działa jako konsument, jest proszony o złożenie reklamacji do dostawcy w sprawie dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja kuponów promocyjnych

8.1 Kupony wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności i których klient nie może nabyć (dalej: „Bony promocyjne”), można zrealizować tylko w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określonym czasie.

8.2 Poszczególne produkty mogą zostać wykluczone z kampanii kuponowej, jeśli odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.

8.3 Kupony promocyjne można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamawiania. Kolejne rozliczenia nie są możliwe.

8.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8,5 Wartość towarów musi wynosić co najmniej kwotę kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedawcę.

8.6 Jeśli wartość kuponu promocyjnego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, do rozliczenia różnicy można użyć jednej z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

8.7 Kredyt na kuponie promocyjnym nie zostanie wypłacony w gotówce ani nie zostaną wypłacone odsetki.

8.8 Kupon promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części za pomocą kuponu promocyjnego w ramach jego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8.9 Kupon promocyjny można przenosić. Sprzedający może zapłacić ze skutkiem rozładowującym odpowiedniemu właścicielowi, który zrealizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, w których sprzedawca ma wiedzę lub rażące zaniedbanie niewiedzy o braku upoważnienia, niezdolności lub braku upoważnienia do reprezentowania odpowiedniego właściciela.

9) Realizacja bonów upominkowych

9.1 Kupony, które można kupić za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy (zwane dalej „Bonami podarunkowymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy, chyba że w kuponie określono inaczej.

9.2 Bony upominkowe i pozostałe salda bonów upominkowych można zrealizować do końca trzeciego roku po roku zakupu bonu. Pozostały kredyt zostanie przyznany klientowi przed datą wygaśnięcia.

9.3 Bony upominkowe można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamawiania. Kolejne rozliczenia nie są możliwe.

9.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden bon upominkowy.

9,5 Kart podarunkowych można używać tylko do zakupu towarów, a nie do zakupu dodatkowych kart podarunkowych.

9.6 Jeśli wartość bonu podarunkowego nie jest wystarczająca do pokrycia zamówienia, do rozliczenia różnicy można użyć jednej z innych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

9.7 Saldo karty podarunkowej nie zostanie wypłacone gotówką ani odsetkami.

9.8 Kupon upominkowy można przenosić. Sprzedający może zapłacić ze skutkiem rozładowania odpowiedniemu właścicielowi, który zrealizuje bon upominkowy w sklepie internetowym sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, w których sprzedawca ma wiedzę lub rażące zaniedbanie niewiedzy o braku upoważnienia, niezdolności lub braku upoważnienia do reprezentowania odpowiedniego właściciela.

10) Alternatywne rozstrzyganie sporów

10.1 Komisja UE udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ta platforma służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

– Lublana, Słowenia, 01.01.2022

Warunki ogólne – BOLLSEN® – ERTG d.o.o.; https://bollsen.pl